Privacy verklaring LAW Advocaten

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en opdrachtovereenkomsten met de maatschap LAW Advocaten en de eenmanszaken Michelle Spil LAW en GoversLaw (hierna tezamen: ‘LAW Advocaten’) gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1053 VN) Amsterdam aan de Bilderdijkkade 68.  

LAW Advocaten respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. LAW Advocaten spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven. 

LAW Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
LAW Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– NAW-gegevens;
– identiteitsgegevens zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit; 
– financiële en administratieve gegevens waaronder bankrekeningnummer, btw-nummer, KvK-nummers;
– overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die LAW Advocaten kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hieronder worden  vermeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? 
LAW Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze diensten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen;
– Relatiebeheer;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten. 

LAW Advocaten verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), op basis van toestemming dan wel op grond van een (opdracht)overeenkomst tot het leveren van juridische diensten aan cliënten, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Tot slot kan LAW Advocaten gegevens verwerken indien wij daarvoor een gerechtvaardigd eigen belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
LAW Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na deze periode vernietigen wij uw persoonsgegevens. 
Dossiers die bij LAW Advocaten in behandeling zijn geweest en gegevensdragers dienen conform de wettelijke termijn te worden bewaard. Dossiers worden na beëindiging minimaal 5 jaar bewaard en, conform het advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, maximaal 20 jaar bewaard. Financiële en administratieve gegevens bewaren wij in beginsel niet langer dan 7 jaar nadat het dossier is gesloten. De bewaartermijn voor gegevensdragers is 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden 
LAW Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is om onze belangen of belangen van derden te beschermen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LAW Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@law-amsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER 
LAW Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel alleen binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, draagt LAW Advocaten zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

Websites van derden
Onze website bevat mogelijk hyperlinks en social media buttons naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop derden met uw privacy omgaan.

Uw privacyrechten
Als LAW Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u de volgende rechten: 
– het recht op inzake in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
– het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of corrigeren; 
– het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
– het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
– het recht om te vragen uw persoonsgegevens over te laten dragen (dataportabiliteit); 
– het recht op verwijdering van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden; 
– het recht om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over hoe LAW Advocaten uw gegevens verwerkt. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@law-amsterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

LAW Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
LAW Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@law-amsterdam.nl

Wijziging Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van het Privacy Statement vindt u op onze website.

Contactgegevens
Sonja Braspenning is de aangewezen contactpersoon van LAW Advocaten. Zij is te bereiken via info@law-amsterdam.nl

Publicatiedatum: Februari 2023