Algemene voorwaarden advocatenkantoor

LAW ADVOCATEN

(maatschap LAW Advocaten alsmede de eenmanszaken Michelle Spil LAW en GoversLaw)

1.  LAW Advocaten is een kantoorcombinatie gevormd door de maatschap LAW Advocaten (KvK: 34322270) bestaande uit  natuurlijke personen (mevrouw mr. L.M.L. van Berkel, advocaat, en mevrouw mr. S. Braspenning, advocaat) en mevrouw mr. M.C. Spil, advocaat, h.o.d.n. Michelle Spil LAW  (KvK: 52923827) en mevrouw mr. S.D.S. Govers, advocaat, h.o.d.n. GoversLaw (KvK: 85065129). De advocaten verbonden aan de maatschap LAW Advocaten en de eenmanszaken Michelle Spil LAW en GoversLaw (hierna tezamen: “LAW Advocaten”) werken ieder voor eigen rekening en risico, maar treden onder de gemeenschappelijke naam LAW Advocaten naar buiten.

2.  LAW Advocaten stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur. Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere door LAW Advocaten geaccepteerde en uitgevoerde opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder begrepen.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend met de advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan en uitdrukkelijk niet door het samenwerkingsverband LAW Advocaten als geheel. LAW Advocaten noch een of meer van de aan de kantoorcombinatie verbonden advocaten, anders dan de opdrachtnemer, zijn aan de opdrachtovereenkomst verbonden.

4. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door de advocaat is aanvaard en schriftelijk is bevestigd. De overeenkomst eindigt tussentijds slechts door een schriftelijke mededeling. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

5. De opdrachtnemer kan zich tijdens ziekte of afwezigheid laten vervangen door een van de advocaten van LAW Advocaten.

6. Iedere aansprakelijkheid van LAW Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Onder een geval als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om enige reden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende jaar terzake het betreffende dossier gedeclareerde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 15.000,–. Een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid dient binnen een jaar na constatering daarvan aan LAW Advocaten te worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7. LAW Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LAW Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

8. Kosten van derden zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast, zoals de door LAW Advocaten ingeschakelde deurwaarders en door gerechtelijk instanties in rekening gebracht griffierechten.

9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.

10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door LAW Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens LAW Advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebonden.

11.  Bij het geven van een opdracht aan LAW Advocaten aanvaardt opdrachtgever dat LAW Advocaten de tarieven kan wijzigen.

12. LAW Advocaten declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. LAW Advocaten mag 5% kantoorkosten in rekening brengen. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht voorbehouden een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen.

13. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten.

14. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft LAW Advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.

15. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging is de door de RvR  opgelegde eigen bijdrage verschuldigd. Verschotkosten, waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast. LAW Advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de normale financiële voorwaarden van toepassing.

16. Mocht de RvR de toevoeging weigeren of achteraf intrekken, dan is opdrachtgever over de door LAW Advocaten gewerkte uren het volledige honorarium verschuldigd op basis van een uurtarief van € 175,– (te vermeerderen met 21% BTW en 5% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende prijsafspraken tussen LAW Advocaten en opdrachtgever. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien LAW Advocaten namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

17. Nadat de behandeling van een dossier door LAW Advocaten is afgesloten, wordt het dossier gedurende ten minste vijf jaren gearchiveerd en vervolgens professioneel vernietigd.

18. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van een ieder die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Vanaf het moment dat de zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat zijn de algemene voorwaarden van deze advocaat van toepassing

19. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en LAW Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Gegevens / AVG

20. LAW Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie (relatie met opdrachtgever) en voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

21. Op grond van de per mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van gegevens van de opdrachtgever door LAW Advocaten zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de opdrachtgever gebruik worden gemaakt bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever als cliënt).

22. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij LAW Advocaten bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere advocaten werkzaam bij LAW Advocaten, Raad voor de Rechtsbijstand, of van derden in de zin van de vorige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

23. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevens uitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door LAW Advocaten in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden. LAW Advocaten neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtnemer en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. LAW Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

Klachtenregeling

24. LAW Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling die op elke overeenkomst van opdracht van toepassing is.