Algemene Voorwaarden LAW Advocaten

 1. LAW Advocaten is een †††† maatschap, bestaande uit natuurlijke personen. LAW Advocaten is daarnaast een †††† samenwerkingsverband tussen zelfstandig functionerende advocaten.
 2. Alle opdrachten worden, †††† met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend †††† aanvaard en uitgevoerd door de LAW Advocaten.
 3. Iedere aansprakelijkheid †††† van LAW Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende †††† geval uit hoofde van de door haar gesloten †††† beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onder een geval als †††† bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om enige †††† reden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt †††† gedaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het in het †††† betreffende jaar terzake het betreffende dossier gedeclareerde bedrag. Een †††† handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid †††† dient binnen een jaar na constatering daarvan aan LAW Advocaten te worden †††† gemeld, op straffe van verval van recht.
 4. LAW Advocaten zal bij het †††† inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de †††† desbetreffende cliŽnt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de †††† nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LAW Advocaten is niet aansprakelijk †††† voor tekortkomingen van deze derden.
 5. De uitvoering van de †††† verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de †††† opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden †††† (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 6. Opdrachtgevers met een †††† financiŽle draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de †††† Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand †††† ("RvR") aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Verschotkosten, †††† waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze †††† gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast. †††† LAW Advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking †††† hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De †††† opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van †††† gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de †††† normale financiŽle voorwaarden van toepassing.
 7. Mocht de RvR de toevoeging achteraf intrekken, dan is opdrachtgever over de door LAW Advocaten gewerkte uren het volledige honorarium verschuldigd op basis van een uurtarief van Ä 175,-- (te vermeerderen met 21% BTW en 5% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende prijsafspraken tussen LAW Advocaten en opdrachtgever. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien LAW Advocaten namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 8. Indien de opdrachtgever †††† de inhoud van de door LAW Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden †††† verstrekt, is de opdrachtgever jegens LAW Advocaten gehouden die derde er †††† op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid †††† van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de †††† werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud †††† van deze algemene voorwaarden gebonden.
 9. Deze algemene voorwaarden †††† zijn op iedere door LAW Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing, †††† inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 10. De overeenkomst tussen de †††† opdrachtgever en LAW Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. †††† Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse †††† rechter.
 11. Alle bedingen in deze †††† algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve de voor LAW Advocaten †††† werkzame personen en partners.
 12. Bij het geven van een †††† opdracht aan LAW Advocaten aanvaardt opdrachtgever dat LAW Advocaten de †††† tarieven kan wijzigen.
 13. LAW Advocaten declareert †††† maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Zij mag 5% kantoorkosten †††† in rekening brengen. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de †††† situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht †††† voorbehouden een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij †††† gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in †††† verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is †††† opdrachtgever wettelijke rente alsmede vertragingsrente verschuldigd over †††† de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als ťťn †††† maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke †††† incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd †††† met vertragingsrente en ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke †††† incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke †††† incassokosten. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of †††† deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft LAW Advocaten het †††† recht de werkzaamheden op te schorten of te beŽindigen, onverminderd de †††† verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden †††† facturen tijdig te betalen.