Algemene Voorwaarden LAW Advocaten

 

 1. LAW Advocaten is een      maatschap, bestaande uit natuurlijke personen. LAW Advocaten is daarnaast een      samenwerkingsverband tussen zelfstandig functionerende advocaten.
 2. Alle opdrachten worden,      met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend      aanvaard en uitgevoerd door de LAW Advocaten.
 3. Iedere aansprakelijkheid      van LAW Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende      geval uit hoofde van de door haar gesloten      beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Onder een geval als      bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien om enige      reden geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt      gedaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het in het      betreffende jaar terzake het betreffende dossier gedeclareerde bedrag. Een      handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid      dient binnen een jaar na constatering daarvan aan LAW Advocaten te worden      gemeld, op straffe van verval van recht.
 4. LAW Advocaten zal bij het      inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de      desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de      nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LAW Advocaten is niet aansprakelijk      voor tekortkomingen van deze derden.
 5. De uitvoering van de      verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de      opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden      (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 6. Opdrachtgevers met een      financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de      Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand      ("RvR") aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Verschotkosten,      waaronder alle kosten aan derden, vallen niet onder het bereik van deze      gefinancierde rechtsbijstand en worden aan de opdrachtgever doorbelast.      LAW Advocaten en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat in afwijking      hiervan de opdrachtgever op betalende basis wordt bijgestaan. De      opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn recht om op basis van      gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan. In dat geval zijn de      normale financiële voorwaarden van toepassing.
 7. Mocht de RvR de toevoeging achteraf intrekken, dan is opdrachtgever over de door LAW Advocaten gewerkte uren het volledige honorarium verschuldigd op basis van een uurtarief van € 175,-- (te vermeerderen met 21% BTW en 5% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende prijsafspraken tussen LAW Advocaten en opdrachtgever. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien LAW Advocaten namens hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 8. Indien de opdrachtgever      de inhoud van de door LAW Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden      verstrekt, is de opdrachtgever jegens LAW Advocaten gehouden die derde er      op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid      van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de      werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud      van deze algemene voorwaarden gebonden.
 9. Deze algemene voorwaarden      zijn op iedere door LAW Advocaten aanvaarde opdracht van toepassing,      inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 10. De overeenkomst tussen de      opdrachtgever en LAW Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht.      Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse      rechter.
 11. Alle bedingen in deze      algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve de voor LAW Advocaten      werkzame personen en partners.
 12. Bij het geven van een      opdracht aan LAW Advocaten aanvaardt opdrachtgever dat LAW Advocaten de      tarieven kan wijzigen.
 13. LAW Advocaten declareert      maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van twee weken. Zij mag 5% kantoorkosten      in rekening brengen. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de      situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht      voorbehouden een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij      gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in      verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is      opdrachtgever wettelijke rente alsmede vertragingsrente verschuldigd over      de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één      maand wordt gerekend. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke      incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd      met vertragingsrente en ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke      incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke      incassokosten. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of      deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft LAW Advocaten het      recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de      verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden      facturen tijdig te betalen.