Algemene Voorwaarden LAW Advocaten

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR

LAWYERS AT WORK (LAW ADVOCATEN)

alsmede mevrouw mr. M.C. Spil, advocaat


 1. LAW      Advocaten is een kantorencombinatie gevormd door de maatschap Lawyers At      Work (KvK: 34322270) bestaande uit natuurlijke personen (mevrouw mr. L.M.L      van Berkel, advocaat en mevrouw mr. S. Braspenning, advocaat) en een samenwerkingsverband  met mevrouw mr.      M.C. Spil (tevens h.o.d.n. Michelle Spil LAW, KvK: 52923827). De advocaten verbonden     aan Lawyers At Work, alsmede mrs. B. Blom en M.S. Spil worden hierna      gezamenlijk aangeduid als "LAW Advocaten".
 2. LAW      Advocaten stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur. Deze      algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door LAW Advocaten      geaccepteerde en uitgevoerde opdrachten.
 3. Alle      opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid      2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de LAW Advocaten.
 4. Iedere      aansprakelijkheid van LAW Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het      desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten      beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het      bedrag van het eigen risico. Onder een geval als bedoeld in de eerste zin      wordt ook een nalaten begrepen. Indien om enige reden geen uitkering onder      de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedaan, is de      aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende jaar terzake het      betreffende dossier gedeclareerde bedrag aan honorarium, tot een maximum      van € 15.000,--. Een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven      tot aansprakelijkheid dient binnen een jaar na constatering daarvan aan      LAW Advocaten te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
 5. LAW      Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren      overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de      keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LAW Advocaten is      niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 6. Kosten      van derden zullen aan de opdrachtgever worden doorbelast, zoals de door      LAW Advocaten ingeschakelde deurwaarders en door gerechtelijk instanties      in rekening gebracht griffierechten.
 7. De      uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve      van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte      werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 1. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door LAW Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens LAW Advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van een ieder die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van de opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn. Vanaf het moment dat de zaak wordt overgedragen aan een andere advocaat zijn de algemene voorwaarden van deze advocaat van toepassing 
 3. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en LAW Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 1. Bij het      geven van een opdracht aan LAW Advocaten aanvaardt opdrachtgever dat LAW      Advocaten de tarieven kan wijzigen.
 2. LAW      Advocaten declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van      twee weken. LAW Advocaten mag 5%      kantoorkosten in rekening brengen. Indien de aard en omvang van de      werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding      geeft, wordt het recht voorbehouden een voorschot voor (verdere)      werkzaamheden te vragen.
 3. Bij      gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in      verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is      opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom      per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De      opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd      ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met incassokosten      ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het      bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Bij      niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de      onderhanden zaak betrekking hebben, heeft LAW Advocaten het recht de      werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de      verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden      facturen tijdig te betalen.
 5. Opdrachtgevers      met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de      Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand      ("RvR") aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand. Indien      rechtsbijstand wordt verleend op basis van een toevoeging is de door de      RvR  opgelegde eigen bijdrage      verschuldigd. Verschotkosten, waaronder alle kosten aan derden, vallen      niet onder het bereik van deze gefinancierde rechtsbijstand en worden aan      de opdrachtgever doorbelast. LAW Advocaten en de opdrachtgever kunnen      overeenkomen dat in afwijking hiervan de opdrachtgever op betalende basis      wordt bijgestaan. De opdrachtgever doet in dat geval afstand van zijn      recht om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan.      In dat geval zijn de normale financiële voorwaarden van toepassing.
 6. Mocht      de RvR de toevoeging weigeren of achteraf intrekken, dan is opdrachtgever      over de door LAW Advocaten gewerkte uren het volledige honorarium      verschuldigd op basis van een uurtarief van € 175,-- (te vermeerderen met      21% BTW en 5% kantoorkosten), voorgaande behoudens eventueel afwijkende      prijsafspraken tussen LAW Advocaten en opdrachtgever. Over de door de RvR      vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de      toevoeging dient de opdrachtgever zelf bezwaar bij de RvR in te dienen. De      opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien LAW Advocaten namens      hem of haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks ter      uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en      eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de      gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 7. Nadat      de behandeling van een dossier door LAW Advocaten is afgesloten, wordt het      dossier gedurende ten minste vijf jaren gearchiveerd en vervolgens      professioneel vernietigd.
 8. Deze algemene      voorwaarden zijn op iedere door LAW Advocaten aanvaarde opdracht van      toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en      vervolgopdrachten.

 

Gegevens / AVG

 1. LAW Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie (relatie met opdrachtgever) en voldoet daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Op grond van de per mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van gegevens van de opdrachtgever door LAW Advocaten zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van de gegevens van de opdrachtgever gebruik worden gemaakt bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever als cliënt).
 3. De opdrachtgever verleent tegens toestemming om bij LAW Advocaten bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere advocaten werkzaam bij LAW Advocaten, Raad voor de Rechtsbijstand, of van derden in de zin van de vorige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 4. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevens uitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door LAW Advocaten in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worde. LAW Advocaten neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtnemer en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. LAW Advocaten is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

 

Klachtenregeling 

 1. LAW Advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling die op elke overeenkomst van opdracht van toepassing is.